Tillbaka till Huvudsidan Personakt P1688-1

Erik Ersson
Född 1688 i Könsa, Grundsunda
Boende 1688 till 1738 i Könsa, Grundsunda

Fader: Erik Persson
Föräldrar/Syskon: F1660-1
Familj/Barn: F1688-1

Noteringar:


Bonde och klockare i Könsa, Grundsunda

Ur Bertil Hasselbergs släktforskning:

"Nämnd som klockare är Erik Ersson tidigast 1738."

"Härnösands domkapitels protokolls protokoll av den 8/11 1738 inne-
håller följande:

Berättar under hujus klockaren uti Grundsunda Erik Ersson, huru
Befallningsmannen Olof Westman skall hava stämt honom till tinget
för att han uppställt den hit till consist. insända vocations
skriften för adjunctus Jöns Granbaum: begärandes veta, om han medelst
bemälte skrift emot consistorium sig förgripit, samt huruvida det
måtte vara syndigt att en sådan skrift uppläses, avhöres och under-
skrives på en högtidsdag.

R e s.
Med vad klockaren Erik Ersson härutinnan gjort kan man inte finna,
att han sig mot consistorium förgripit och huruvida det kan vara
syndigt, därom må vederbörande döma."