Jacopo Amigoni

P. Metastasio, Farinelli, J. Amigoni

Jacopo Amigoni
Pietro Metastasio Farinelli